Jr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-1.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-2.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-3.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-4.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-5.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-6.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-7.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-8.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-9.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-10.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-11.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-12.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-13.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-14.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-15.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-16.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-17.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-18.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-19.jpgJr.Varsity_Nampa Christian_09.02.22_TJ-20.jpg